• Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon

I KONGRES PATIENT EMPOWERMENT profesjonalizacja działań pacjentów w Polsce

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSIONIstnieje silne powiązanie między umiejętnościami komunikacyjnymi personelu medycznego a zdolnością i gotowością pacjenta do podążania wyznaczoną ścieżką terapeutyczną. Umiejętności klinicystów do wyjaśniania, słuchania, współodczuwania z pacjentem, budowania z nim partnerskich relacji wpływają korzystnie na efekty leczenia. Coraz silniej propagowana na świecie idea patient empowerment wraz z patient centricity staje się swoistą transformacją mentalności, systemu ochrony zdrowia i ekonomii rynku zdrowia. Czy w Polsce jesteśmy gotowi na te zmiany?

Instytut Komunikacji Zdrowotnej zaprasza na dwudniowy Kongres Patient Empowerment w Warszawie. W trakcie tego wydarzenia w gronie polskich i zagranicznych ekspertów ochrony zdrowia oraz organizacji pacjenckich rozpocznie się narodowa dyskusja o korzyściach płynących z systemu, w którym to pacjent zajmuje centralne miejsce. Celem kongresu jest popularyzacja idei „pacjent jako partner”, efektywnej komunikacji między lekarzem a pacjentem, w zespole medycznym, w zespole menedżerskim placówek medycznych, w opiece farmaceutycznej. Chcemy wspierać pacjentów w rozumieniu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce, przekazać im wiedzę na temat umiejętnego korzystania z prawa do informacji i praw pacjenta. Naszym zadaniem jest także promowanie innowacyjnych terapii i technologii medycznych oraz przerwanie procesu dehumanizacji medycyny.


WYDARZENIE POPRZEDZĄ DWIE KONFERENCJE O CHARAKTERZE PRE-CONFERENCES W DWÓCH RÓŻNYCH MIASTACH POLSKI


1st EMPOWERMENT PATIENT CONGRESS AGENDA

DZIEŃ PIERWSZY

 • Rejestracja uczestników przy porannej kawie

 • Uroczyste powitanie gości i prezentacja filmu #patientjourney

 • Power speech Korzyści ekonomiczne a system skoncentrowany na pacjencie. Przykłady

 • (ekspert z zagranicy)

 • Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów Paternalizm a partnerstwo — czy jesteśmy gotowi na zmianę?

 • Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów System bardziej czytelny. Rozumienie procesów regulacyjnych

 • Prezentacja Opieka nad pacjentem z chorobą przewlekłą- terapia skuteczna dzięki porozumieniu

 • Warsztat pokazowy z udziałem trenerów komunikacji Lekarz jako lider, pacjent jako menedżer

 • Lunch

 • Satelitarny, trzygodzinny warsztat dla wybranych pacjentów z zakresu empowerment

 • Panel organizacji pacjenckich Porozumienie w działaniu

 • Warsztat pokazowy Skuteczność negocjacji z decydentami – umiejętność wypracowywania kompromisowych rozwiązań

 • Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów Prawa pacjenta - egzekwowanie a etykietka „trudny pacjent”- na przykładzie onkologii

 • Podsumowanie i zakończenie

DZIEŃ DRUGI

 • Śniadanie prasowe, czyli warsztaty medialne dla pacjentów z elementami wykładu na temat Media o zdrowiu- komunikat czy chaos?

 • Power speech Empowerment patient- best practices

 • (ekspert z zagranicy)

 • Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów Wykorzystanie badań genetycznych dla uzyskania korzyści z leczenia

 • Stand –up Trudne komunikaty a rola prawdy

 • Lunch

 • Satelitarny, trzygodzinny warsztat dla wybranych opiekunów pacjentów/ pacjentów/ lekarzy z zakresu empowerment patient/budowania relacji i korzyści terapeutycznych

 • Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów Istota Badań klinicznych- prawa uczestników

 • Warsztat dla pacjentów z zarządzania projektami i pozyskiwania funduszy

 • Stand-up POZ- rola komunikacji a wyzwania systemu

 • Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów Skuteczne kampanie społeczne dotyczące promocji zdrowia (na przykładach polskich i światowych)- język kampanii, perswazja, skuteczność, cel

 • Panel dyskusyjny kończący konferencję, o charakterze talk-show z pacjentami znanymi i nieznanymi Pacjent - ekspert za którym przemawia doświadczenie

PRE-CONFERENCE EMPOWERMENT PATIENT #1 PRAWO DO INFORMACJI

JESIEŃ 2016

W programie: szkolenie z trenerami komunikacji „Asertywność i rozwiązywanie konfliktów”, debata prasowa „Czym jest prawo do informacji” z udziałem decydentów, specjalistów prawa, specjalistów ochrony zdrowia; lunch.

PRE-CONFERENCE EMPOWERMENT PATIENT #2 KSZTAŁTOWANIE PROCESÓW DECYZYJNYCH W TERAPII

ZIMA 2016

W programie: szkolenie z trenerami komunikacji „Narzędzia skutecznego porozumienia w procesie decyzyjnym”, debata ekspercka nt. dostępności do innowacyjnych metod leczenia z udziałem decydentów, specjalistów ochrony zdrowia, pacjentów; lunch

ENGLISH VERSION

There is a strong relationship between the interpersonal skills of medical staff and the ability and readiness of patients to follow the designated treatment path. Clinicians’ skills in explaining, listening, building partnerships and empathising with patients all beneficially affect treatment outcomes. The concepts of patient empowerment and patient-centricity are becoming increasingly popular all over the world and their implementation demands changes in mentality, healthcare system and healthcare economy. Is Poland ready for these transformations?

You are cordially invited to attend a two-day Patient Empowerment Conference in Warsaw, organised by the Institute of Health Communication. The event, which will feature public health experts from Poland and abroad, will initiate a nation-wide discussion on benefits of a patient-centred healthcare system. The aim of the conference is to popularise the ideas of “the patient as a partner” and effective communication between doctors and patients, between members of healthcare and medical management teams, and in pharmaceutical care. We would like to support patients in gaining a better understanding of the Polish healthcare system and to equip them with knowledge and skills allowing them to effectively use their patient rights and their rights to information. Our goals are also the promotion of innovative treatments and medical technologies and putting a stop to the process of dehumanisation of medicine.

THE EVENT WITH BE PRECEDED BY TWO PRE-CONFERENCES TAKING PLACE IN TWO POLISH CITIES

THE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON PATIENT EMPOWERMENT:

AGENDA

DAY 1

 • Conference registration and morning coffee

 • Welcoming ceremony and screening of the #patientjourney film

 • Power speech on the economic benefits of patient-centred healthcare system. Examples.

 • (International expert)

 • Expert discussion panel: “Paternalism or partnership- are we ready for change?”

 • Expert discussion panel: “A clearer healthcare system. An understanding of regulatory processes”

 • Presentation: “Caring for a patient with a chronic condition- successful treatment related to effective communication”

 • Demonstration workshop run by communication coaches: “Doctor as the leader, patient as the manager”

 • Lunch

 • Tele-workshop: a three-hour empowerment workshop aimed at selected patients

 • Patient discussion panel: Understanding in action

 • Demonstration workshop: “The effectiveness of negotiation with decision-makers- the ability to produce solutions based on compromise”

 • Expert discussion panel: “The enforcement of patient rights and the “difficult patient” label- an example from oncology”

 • Summary and conclusion

Day 2

 • Press breakfast or media workshop for patients with elements of lecture presentation: “Media about health- clear message or chaos?”

 • Power speech: “Patient Empowerment- best practice”

 • (International expert)

 • Expert discussion panel: “The use of genetic testing for improving treatment outcomes”

 • Stand-up: “Difficult announcements and the role of truth”

 • Lunch

 • Tele-workshop, a three-hour workshop aimed at selected patients, carers, and physicians on empowerment and relationship building and its therapeutic benefits

 • Expert discussion panel: “The importance of clinical trials- participant rights”

 • Patient workshop on project management and fund-raising

 • Primary healthcare stand-up: “The role of communication and the challenges of the system”

 • Expert discussion panel: “Effective social media campaigns on public health (examples from Poland and abroad)- campaign language, persuasion, effectiveness and aim”

 • Concluding panel discussion with patients using a talk-show format: “Patient- an expert with invaluable experience”

PATIENT EMPOWERMENT PRE-CONFERENCE 1: ON THE RIGHT TO INFORMATION

AUTUMN 2016

Program includes: workshop run by communication coaches on “Assertiveness and conflict resolution”; press debate with decision-makers and law and healthcare experts on “What is the right to information”; lunch.

PATIENT EMPOWERMENT PRE-CONFERENCE 2: ON SHAPING THE TREATMENT DECISION MAKING PROCESSES

WINTER 2016

Program includes: workshop run by communication coaches on “The tools of effective communication for the decision-making process”; expert debate with decision-makers and healthcare experts on “The availability of innovative treatment methods”; lunch.

Tags: conference, Patient Empowerment, patient, doctor-patient, communication, partnership

http://www.komunikacjazdrowotna.org/single-post/2016/08/25/Spotkajmy-si%C4%99-w-czasie-VII-Forum-Ochrony-Zdrowia-Forum-Ekonomicznego-w-Krynicy-Zdroju

EVENT

Let’s meet at The Seventh Healthcare Forum of the Economic Forum in Krynica-Zdrój

1/09/2016 The Institute of Health Communication

The Institute of Health Communication will be present at The Seventh Healthcare Forum of the Economic Forum in Krynica-Zdrój. Please contact us if you are interested in attending. We hope to initiate interesting and important discussions.

During a special event titled “Do Poles overuse dietary supplements?”, Witold Laskowski, Director of the Department of Strategic Communications, will deliver a summary presentation on the effects of the advertising language on patient awareness of health-related issues.

6 September 2016, 8:15PM, Discussion Panel: “Do Poles overuse dietary supplements?”

Another special event related to the accessibility of treatments for chronic conditions will include screening of a video on doctor-patient communication and its role in the effectiveness of the therapeutic process.

7 September 2016, 8:20PM, Discussion Panel: “The accessibility of treatments for chronic conditions- cost or investment- illustrated by the example of multiple sclerosis patients”.

Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Podążaj za nami
 • Instagram - Black Circle
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square

​Adres siedziby
i adres korespondencyjny:

ul. Juliusza Osterwy 20

04-834, Warszawa

tel.: +48 530 333 834

fax: +48 22 836 83 33

biuro@komunikacjazdrowotna.pl

NIP: 5242663965

REGON: 14159836000000

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon

powołane do życia przez Aga Czarnecka